بدینوسیله از اهالی محترم و جوا

بدینوسیله از اهالی محترم و جوانان عزیز روستا قصابکلامیانده که در گشت شبانه و طرح برقراری امنیت در روستا، همکاری و شرکت می نمایند تقدیر و تشکر بعمل می آید. (پایگاه بسیج شهید عابدی ، شورا اسلامی و دهیاری قصابکلامیانده)

ادامه مطلب »